Okategoriserad

Återvinn trasig mobil för pengar!

Mobilgallerian har inlett en kam­panj som syf­tar till att åter­vin­na tra­si­ga mobil­te­le­fo­ner. Initiativet är ett led i vårt håll­bar­het­sen­ga­ge­mang där mil­jöfrå­gor­na står högt på agen­dan. Vi upp­ma­nar nu våra kun­der att läm­na in era tra­si­ga mobil­te­le­fo­ner i vår butik i Stockholm på Södermalm. Som tack för hjäl­pen får ni ett till­go­do­be­lopp på 99:- som kan använ­das för att hand­la en ny mobil­te­le­fon eller något till­be­hör.

Officiell sta­tistik visar att över 40 mil­jo­ner ton elektro­niskt avfall pro­du­ce­ras årli­gen, värl­den om. Detta avfall har väl­digt låg åter­vin­nings­grad på grund av bris­tan­de ini­ti­a­tiv från stat­li­ga organ och oan­sva­ri­ga åter­för­säl­ja­re. Endast en liten del av, så kal­lat, e-avfall åter­vinns med meto­der som är effek­ti­va och mil­jö­vän­li­ga. Förutom mil­jö­häl­so­pro­blem har det upp­kom­mit även en del folk­häl­so­pro­blem. Detta elektro­nis­ka avfall är ett väl­digt dåligt resurs­ut­nytt­jan­de och bidrar en ohåll­bar fram­tid.

Mobilgallerian har hund­ra­tals kun­der var­je månad och vi hop­pas att det­ta nya ini­ti­a­tiv ska kun­na bidra till ökad åter­vin­ning av elektro­nisk avfall och där­med ock­så mot­ver­ka att pro­duk­ter­na ham­nar i hus­hålls­so­por­na där de inte hör hem­ma. Målet för oss är att var­je ny mobil­te­le­fon vi säl­jer byter plats med en tra­sig mobil­te­le­fon som skic­kas för mate­ri­alå­ter­vin­ning!

Återvinn din tra­si­ga mobil! Mobilgallerian erbju­der 99:- per inläm­nad tra­sig mobil att hand­la för!

Kommer allt återvinnas?

Vi tar emot alla mobil­te­le­fo­ner, i alla skick, och skic­kar vida­re för mate­ri­alå­ter­vin­ning i den mån det är möj­ligt. Telefoner som är total­ska­da­de eller för­stör­da, utan möj­lig­het att åter­vin­nas, får skro­tas i hel­het och vi tar på oss ansva­ret att skro­ta tele­fo­nen.

Resten av Sverige

El KretsenNi kan ock­så läm­na in gam­la elektro­nis­ka pro­duk­ter utan kost­nad till kom­mu­nens insam­lings­stäl­len.

RepaFörpackningsavfall kan kost­nads­fritt läm­nas till loka­la insam­lings­stäl­len eller i sär­skil­da avfallscon­tain­rar i vis­sa kom­mu­ner.

NordicboxVår loka­la sam­ar­bets­part­ner i Örsundsbro som tar emot reserv­de­lar för åter­vin­ning.

Lämna ett svar