Okategoriserad

Giltigt polistillstånd till försäljning utav begagnade mobiltelefoner

Mobilgallerian har sam­ar­be­tat med Polisen mot stöld­gods utav heme­lekt­ro­nik och för tryg­ga­re han­del med begag­na­de mobil­te­le­fo­ner sedan 2016. Vill ni se vårt till­stånd kan ni klic­ka här. Polistillståndet är utfär­dat och gil­tigt från och med 2016 på Mobilgallerians huvud­man som ansva­rar för före­ta­gets han­te­ring.

Ni kan all­tid kän­na er tryg­ga av att köpa från Mobilgallerian då alla våra tele­fo­ner genom­går funk­tions­test­ning, fabrikså­ter­ställ­ning, stöldre­gi­stre­ring på alla våra enhe­ter. Mobilgallerian bör­ja­de som ett enskilt litet famil­jeägt bolag på Södermalm som till­han­da­höll repa­ra­tio­ner och upp­köp av mobil­te­le­fo­ner till när­om­rå­det. Snabbt utveck­la­des affärsidén och efter­frå­gan på en natio­nell nivå och Mobilgallerian Sweden AB föd­des.

Idag till­han­da­hål­ler vi begag­na­de mobi­ler till hund­ra­tals pri­vat­per­so­ner run­tom i Sverige på månads­ba­sis och har när­kon­takt med fler­tal före­tag som köper och säl­jer våra pro­duk­ter till sina egna anställ­da. Med ett sam­ar­be­te med Telenor och Tre har Mobilgallerian posi­tio­ne­rat sig som en vär­dig hel­hets­lös­ning till alla i behov av pro­fes­sio­nel­la repa­ra­tio­ner och bil­li­ga mobil­te­le­fo­ner.

Lämna ett svar