Nöjda kun­der är vårt lång­sik­ti­ga mål.

Vi vill ge dig den bäs­ta upp­le­vel­sen, både när du hand­lar och när du använ­der dina pro­duk­ter. Med våra kund­ga­ran­ti­er kan du kän­na dig trygg med att du har gjort ett rik­tigt bra köp.

Beställ på vår webbsida bekvämt hemma.

Du vet att du kan hand­la hem­ma och få din mobil med pos­ten

Garanterat på lager.

Vi vill att du ald­rig ska bli besvi­ken när du bestämt dig för vad du vill ha. Därför har vi lager­ga­ran­ti på alla varor vi annon­se­rar.

Känn på hemma.

Du vet att du kan skic­ka till­ba­ka det du köpt hos oss under 14 dagar? Känns pro­duk­ten inte helt hund­ra, retur­ne­ra pro­duk­ten och få peng­ar­na till­ba­ka.

Mobilgallerian hål­ler tryg­ga köp som högs­ta pri­o­ri­tet mot kun­der på andra­hands­mark­na­den! Undvik bedrä­ge­ri­er, stul­na och låsta mobil­te­le­fo­ner genom ett köp hos oss! Förutom trygg­het är det även enkelt, smi­digt och pris­värt!

 MobilgallerianÖvriga
Garanti12 måna­derNej
Ångerrätt14 dagarNej
ServicekontrollGodkändOkänd
BatterikapacitetGodkändOkänd
SkärmHelt & fint glasOkänd
Betaltid14 dagar med Klarnavid leve­rans

Alla enhe­ter har genom­gått ser­vice, är fullt fun­ge­ran­de och är dess­utom ope­ra­törsupplåsta. Alla våra enhe­ter kom­mer med 3 måna­ders fabriks­ga­ran­ti på hård­va­ru­fel. Skillnaden i pris speg­lar till störs­ta del enhe­tens (mobil­te­le­fo­nens) ytt­re utse­en­de och tec­ken på använd­ning från tidi­ga­re äga­re. Oavsett pris­klass så leve­re­ras alla våra begag­na­de mobil­te­le­fo­ner med ett fint och helt fram­glas (utan spric­kor på LCD-dis­play­en) samt ett bat­te­ri med en god­känd bat­te­rika­pa­ci­tet enligt mobil­till­ver­kar­nas (Apple, Samsung) vill­kor. Mobiltelefonerna tes­tas i hel­het och reserv­de­lar­na som inte hål­ler måt­tet byts ut oav­sett pris­klass.

Nyskick

Denna kva­li­té­klass är den bäs­ta, des­sa enhe­ter ser i prin­cip ut som fabriksnya och har inga syn­li­ga tec­ken på använd­ning. Ingen egent­lig skill­nad mot att köpa en helt ny i butik.

Mycket bra skick

Enheter med den­na kva­li­té­klass är endast lätt slit­na, knappt syn­ba­ra tec­ken på använd­ning. Ett van­ligt litet syn­bart tec­ken är vid hör­lursut­ta­get till följd av hör­lursin­kopp­ling – eller vid lås­knap­pen till följd av knapplås med nag­lar. Denna modell gra­de­ras till A-klass hos and­ra aktö­rer.

Bra skick

Detta är en pro­dukt som för sin ålder är i gott skick, de syns på pro­duk­ten att den är använd men den har inga ska­dor. Någon mind­re repa kan fin­nas, men av myc­ket liten karak­tär. Detta är den mest popu­lä­ra och mest pris­vär­da kate­go­rin av begag­na­de mobil­te­le­fo­nen och bru­kar även gra­de­ras som B-klass.

Okej skick

En pro­dukt som har syn­li­ga kos­me­tis­ka tec­ken på använd­ning. Det van­li­gas­te skön­hets­felet är att tele­fo­nen använts utan skal eller fodral och ploc­kat upp en hel del repor på kan­ter­na.

Varför köpa hos Mobilgallerian?

Vi på Mobilgallerian gör vår ytters­ta för att gra­de­ra våra pro­duk­ter i enlig­het med ovan nämn­da vari­ab­ler för att under­lät­ta köpet för våra kun­der. Något som är unikt för oss på Mobilgallerian är att alla våra mobil­te­le­fo­ner, oav­sett kva­li­té­klass, leve­re­ras med skär­mar i myc­ket bra skick utan spric­kor över­hu­vud­ta­get samt bat­te­ri­er med en maxka­pa­ci­tet över mini­mi­grän­sen för vad Apple anser vara skä­ligt. Skillnaden i våra pris­klas­ser är där­med enbart base­rad på den grad av ytt­re skön­hets­fel och har ing­et med skär­men, bat­te­ri­et eller övri­ga tele­fo­nens funk­tio­ner att göra.