Vilka vi är

Vår webb­plats­a­dress är: https://mobilgallerian.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besö­ka­re läm­nar kom­men­ta­rer på webb­plat­sen sam­lar vi in de upp­gif­ter som visas i kom­men­tarsfor­mu­lä­ret samt besö­ka­rens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detek­te­ring av skräp­med­de­lan­den.

En ano­ny­mi­se­rad sträng som ska­pats uti­från din e-post­a­dress (även kal­lat hash-vär­de) kan kom­ma att sän­das till tjäns­ten Gravatar för att avgö­ra om du finns regi­stre­rad där. Integritetspolicyn för tjäns­ten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kom­men­tar har god­känts kom­mer din pro­fil­bild att visas publikt till­sam­mans med din kom­men­tar.

Media

Om du lad­dar upp bil­der till webb­plat­sen bör du und­vi­ka att lad­da upp bil­der där EXIF-data inklu­de­rar data från GPS-loka­li­se­ring. Besökare till webb­plat­sen kan lad­da ned och ta fram alla posi­tio­ne­rings­upp­gif­ter från bil­der på webb­plat­sen.

Cookie-filer

Om du läm­nar en kom­men­tar på vår webb­plats kan du väl­ja att spa­ra ditt namn, din e-post­a­dress och webb­plats­a­dress i coo­kie-filer. Detta är för din bekväm­lig­het för att du inte ska behö­va fyl­la i des­sa upp­gif­ter igen näs­ta gång du skri­ver en kom­men­tar. Dessa coo­kie-filer gäl­ler i ett år.

Om du har ett kon­to och log­gar in på den­na webb­plats kom­mer vi att ska­pa en till­fäl­lig coo­kie-fil för att kon­trol­le­ra om din webb­lä­sa­re accep­te­rar coo­kie-filer. Denna coo­kie-fil inne­hål­ler ing­en per­son­ligt iden­ti­fi­er­bar infor­ma­tion och för­svin­ner när du stäng­er din webb­lä­sa­re.

När du log­gar in kom­mer vi dess­utom att ska­pa fle­ra coo­kie-filer för att spa­ra infor­ma­tion om din inlogg­ning och dina val för utform­ning av skärm­lay­ou­ten. Cookie-filer för inlogg­ning gäl­ler i två dagar och coo­kie-filer för lay­out­val gäl­ler i ett år. Om du krys­sar i ”Kom ihåg mig” kom­mer din coo­kie att fin­nas kvar i två vec­kor. Om du log­gar ut från ditt kon­to kom­mer coo­kie-filer­na för inlogg­ning att tas bort.

Om du redi­ge­rar eller pub­li­ce­rar en arti­kel kom­mer en extra coo­kie-fil att spa­ras i din webb­lä­sa­re. Denna coo­kie-fil inne­hål­ler inga per­son­upp­gif­ter utan anger endast inläggs-ID för den arti­kel du just redi­ge­ra­de. Den gäl­ler under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på den­na webb­plats kan inne­hål­la inbäd­dat inne­håll (exem­pel­vis vide­oklipp, bil­der, artik­lar o.s.v.). Inbäddat inne­håll från and­ra webb­plat­ser beter sig pre­cis på sam­ma sätt som om besö­ka­ren har besökt den and­ra webb­plat­sen.

Dessa webb­plat­ser kan sam­la in upp­gif­ter om dig, använ­da coo­kie-filer, bäd­da in ytter­li­ga­re spår­ning från tred­je part och över­va­ka din inter­ak­tion med sag­da inbäd­da­de inne­håll, inklu­si­ve spår­ning av din inter­ak­tion med det­ta inbäd­da­de inne­håll om du har ett kon­to och är inlog­gad på webb­plat­sen i frå­ga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skri­ver en kom­men­tar kom­mer kom­men­ta­ren och dess meta­da­ta att spa­ras utan tids­gräns. Anledningen till det­ta är att vi behö­ver kun­na hit­ta och god­kän­na upp­följ­nings­kom­men­ta­rer auto­ma­tiskt och inte läg­ga dem i kö för gransk­ning.

För använ­da­re som regi­stre­rar sig på er webb­plats (om såda­na finns) spa­rar vi även de per­son­upp­gif­ter de anger i sin använ­dar­pro­fil. Alla använ­da­re kan se, redi­ge­ra eller rade­ra sina per­son­upp­gif­ter när som helst (med undan­ta­get att de inte kan änd­ra sitt använ­dar­namn). Även webb­plat­sens admi­nist­ra­tö­rer kan se och redi­ge­ra den­na infor­ma­tion.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett kon­to eller har skri­vit någ­ra kom­men­ta­rer på den­na webb­plats kan du begä­ra en export­fil med de per­son­upp­gif­ter vi har om dig, inklu­si­ve alla upp­gif­ter du har gett oss. Du kan ock­så begä­ra att vi tar bort alla per­son­upp­gif­ter vi har om dig. Detta omfat­tar inte even­tu­el­la upp­gif­ter som vi är tvung­na att spa­ra av admi­nist­ra­ti­va, lega­la eller säker­hets­än­da­mål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besö­ka­re kanske kon­trol­le­ras via en auto­ma­ti­se­rad tjänst för detek­te­ring av skräp­post.