Okategoriserad

Köp i andra hand för en hållbar miljö

Tillverkning av IT-utrust­ning är kolos­salt resurskrä­van­de och många av de råva­ror och metal­ler som behövs i till­verk­ning­en är på väg att ta slut, till exem­pel indi­um och ett fler­tal jordartsme­tal­ler. För var­je mobil­te­le­fon som åter­an­vänds kan vi spa­ra på jor­dens resur­ser och mins­ka kli­matav­tryc­ket.

När du hand­lar från Mobilgallerian i and­ra hand mins­kar du både för­bruk­ning­en av natur­re­sur­ser och utsläp­pen av växt­hus­ga­ser. Att åter­an­vän­da en enda mobil­te­le­fon istäl­let för att köpa en ny gene­re­rar en kol­di­ox­id­vinst på 27 kilo­gram. Det mot­sva­rar ener­gin för att dri­va ett kyl­skåp i tre år.

Positiv miljöpåverkan

Alla män­ni­skor och orga­ni­sa­tio­ner påver­kar mil­jön nega­tivt på oli­ka sätt. Om man tar ett före­tag eller en verk­sam­het som exem­pel så bru­kar tjäns­te­re­sor stå för den störs­ta kli­mat­på­ver­kan, men kon­sum­tio­nen av IT-pro­duk­ter utgör en stör­re del än vad många tror om man väger in mil­jö­no­tan för till­verk­ning­en. Det är betyd­ligt mer än till exem­pel för­bruk­ning­en av el och kon­tors­ma­te­ri­al.

Dessutom: även om kon­sum­tio­nen av el och resor kan mins­kas så kan den i regel inte bli noll eller ge en posi­tiv mil­jöpå­ver­kan. Med åter­an­vänd­ning är för­hål­lan­det det omvän­da – genom att åter­an­vän­da sin gam­la mobil och hand­la begag­nat istäl­let för nytt, omvand­las en direkt nega­tiv belast­ning på mil­jön till en posi­tiv mil­jöpå­ver­kan.

Den fak­tor som mins­kar mil­jö­be­last­ning­en all­ra mest är med and­ra ord att pro­duk­ter­na används läng­re – det kan du påver­ka genom att:

• Minska utby­testak­ten av mobil­te­le­fo­ner

• Köpa pro­duk­ter i and­ra hand (begag­nat)

• Sälja din gam­la mobil­te­le­fon för att åter­vin­nas

Lämna ett svar