Okategoriserad

Köpa begagnad iPhone? Detta är viktigt att tänka på

Väljer du att köpa en mobil­te­le­fon pri­vat är det som all­tid vik­tigt att träf­fas på rik­tigt i lugn och ro för att du som köpa­re ska kun­na funk­tions­tes­ta mobi­len. Det är extra vik­tigt att du kan kon­trol­le­ra att den verk­li­gen är olåst och fun­ge­rar med ditt SIM-kort och tele­o­pe­ra­tör. Du bör ock­så söka upp seri­e­num­ret eller IMEI-koden genom Apples data­bas så att den inte är iCloud-låst.

Förutom att säker­stäl­la att tele­fo­nen är olåst är det annars störs­ta bekym­ret med ano­ny­ma köp genom Blocket eller Tradera dol­da fel som säl­ja­ren inte näm­ner. Dessa dol­da fel kan vara allt från vat­ten­ska­da, moder­korts­fel och and­ra djup­lig­gan­de pro­blem som kan visa sig under läng­re använd­ning. Inte ens verk­stä­der och auk­to­ri­se­ra­de åter­för­säl­ja­re av begag­na­de mobil­te­le­fo­ner und­kom­mer des­sa dol­da fel all­tid – men skill­na­den är att seri­ö­sa före­tag erbju­der garan­tis­kydd mot des­sa tele­fon­fel som inte en pri­vat­per­son kan och vill erbju­da.

Fördelen med att köpa begagnade mobiltelefoner genom Mobilgallerian?

Alla enhe­ter har genom­gått ser­vice, är fullt fun­ge­ran­de och är dess­utom ope­ra­törsupplåsta. Alla våra enhe­ter kom­mer med 3 måna­ders fabriks­ga­ran­ti på hård­va­ru­fel. Skillnaden i pris speg­lar till störs­ta del enhe­tens (mobil­te­le­fo­nens) ytt­re utse­en­de och tec­ken på använd­ning från tidi­ga­re äga­re. Oavsett pris­klass så leve­re­ras alla våra begag­na­de mobil­te­le­fo­ner med ett nytt fram­glas (utan spric­kor och repor) samt ett bat­te­ri med en god­känd bat­te­rika­pa­ci­tet enligt mobil­till­ver­kar­nas (Apple, Samsung) vill­kor. Mobiltelefonerna tes­tas i hel­het och reserv­de­lar­na som inte hål­ler måt­tet byts ut oav­sett pris­klass. Vi på Mobilgallerian gör vår ytters­ta för att gra­de­ra våra pro­duk­ter i enlig­het med ovan nämn­da vari­ab­ler för att under­lät­ta köpet för våra kun­der.

Nyskick

Denna kva­li­té­klass är den bäs­ta, des­sa enhe­ter ser i prin­cip ut som fabriksnya och har inga syn­li­ga tec­ken på använd­ning. Ingen egent­lig skill­nad mot att köpa en helt ny i butik.

Mycket bra skick

Enheter med den­na kva­li­té­klass är endast lätt slit­na, knappt syn­ba­ra tec­ken på använd­ning. Ett van­ligt litet syn­bart tec­ken är vid hör­lursut­ta­get till följd av hör­lursin­kopp­ling – eller vid lås­knap­pen till följd av knapplås med nag­lar. Denna modell gra­de­ras till A-klass hos and­ra aktö­rer.

Bra skick

Detta är en pro­dukt som för sin ålder är i gott skick, de syns på pro­duk­ten att den är använd men den har inga ska­dor. Någon mind­re repa kan fin­nas, men av myc­ket liten karak­tär. Detta är den mest popu­lä­ra och mest pris­vär­da kate­go­rin av begag­na­de mobil­te­le­fo­nen och bru­kar även gra­de­ras som B-klass.

Okej skick

En pro­dukt som har syn­li­ga kos­me­tis­ka tec­ken på använd­ning. Det van­li­gas­te skön­hets­felet är att tele­fo­nen använts utan skal eller fodral och ploc­kat upp en hel del repor på kan­ter­na.

Använt skick

En mobil­te­le­fon som är av klas­sen “använt skick” har en eller fle­ra kos­me­tis­ka defek­ter. Det kan vara repor eller buck­lor som orsa­kats av en smäll och hög grad av använd­ning utan skal eller fodral. Denna modell skul­le beteck­nas vara i C-klass.