Generella köpvillkor

Följande vill­kor gäl­ler för för­sälj­nings­av­tal mel­lan Mobilgallerian Sweden AB (nedan kal­lat ”Mobilgallerian”) med org.nr 559108–8900 (bolags­a­dress: Klippgatan 20, 116 35 Stockholm) och dess kun­der (nedan kal­la­de ”Köpare/Köparen”). Villkoren gäl­ler i de situ­a­tio­ner där Mobilgallerian age­rar som säl­ja­re. Mobilgallerian är ett regi­stre­rat aktie­bo­lag som ansva­rar för och dri­ver webb­s­hop­pen Mobilgallerian.se.

Beställning

Vid beställ­ning skic­kas en auto­ma­ti­se­rad order­be­kräf­tel­se till den mejl­a­dress du regi­stre­rat hos oss. Du beta­lar via Klarna, Klarna skö­ter dina per­son­upp­gif­ter och din betal­ning. Din order behand­las och skic­kas inom 1–3 dagar. Du kan inte genom­fö­ra en beställ­ning i de fall varan är slut i lager.

Priser och produktbilder

Samtliga pri­ser anges i svens­ka kro­nor inklu­si­ve moms.

Produktbilderna på hem­si­dan garan­te­rar inte att varans exak­ta utse­en­de och beskaf­fen­het åter­ges. Vi reser­ve­rar oss för even­tu­el­la fel i pro­duk­tin­for­ma­tio­nen och för­be­hål­ler oss rät­ten att änd­ra pro­duk­tin­for­ma­tion och pri­ser utan före­gå­en­de avi­se­ring.

Mobilgallerian reser­ve­rar sig för even­tu­el­la fel i pris- och pro­duk­tin­for­ma­tion eller i övrigt på hem­si­dan. Vi reser­ve­rar oss för slut­för­sälj­ning, lager­dif­fe­ren­ser, tek­nis­ka pro­blem och even­tu­el­la typo­gra­fis­ka fel på vår sida eller i våra annon­ser. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att annul­le­ra fel­ak­ti­ga beställ­ning­ar.

Frakt och leverans

Din vara skic­kas med DHL Freight eller PostNord Mypack. Försändelsen är all­tid spår­bar, och för­säk­rad upp till 10 000 SEK.

Mobilgallerian han­te­rar nor­malt din order inom ett dygn (helg­fria var­da­gar) från beställ­ning fram tills dess att varan läm­nar vårt lager, för­ut­satt att vi har varan i lager. Normalt sätt har varan leve­re­rats inom 2 arbets­da­gar från beställ­ning.

Kunden har all­tid rätt att häva köpet vid leve­rans­för­se­ning­ar. Det kan fin­nas till­fäl­len som gör det omöj­ligt för oss att full­föl­ja beställ­ning­en, till exem­pel om vår leve­ran­tör inte kan full­föl­ja sitt åta­gan­de till oss. Kontakta vår kundser­vice om du öns­kar häva ditt köp.

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att debi­te­ra kost­na­der­na för den han­te­ring som upp­står vid ej uthäm­ta­de paket (retur­frakt, expe­di­tions­kost­nad och dylikt). Därför tar vi ut en avgift om 250 kr om ett paket ej häm­tas ut. Försändelsen lig­ger hos postom­bu­det i 14 dagar innan den retur­ne­ras till oss. Observera där­för att om du ång­rar ett köp och vill retur­ne­ra varan, behö­ver du först häm­ta ut pake­tet och där­ef­ter retur­ne­ra enligt beskriv­ning ovan.

Garanti

Vi garan­te­rar, för en peri­od om 12 måna­der  från fak­tu­ra­da­tum, att våra pro­duk­ter i allt väsent­ligt fun­ge­rar i enlig­het med med­föl­jan­de doku­men­ta­tion och att våra pro­duk­ter är fria från mate­ri­al­fel vid leve­rans. Din faktura/kvitto gäl­ler som garan­ti­be­vis. Detta gäl­ler ej van­li­ga sli­ta­geska­dor som man som kund bör räk­na med när man köper en begag­nad vara, eller sprickor/repor i skär­men som upp­står efter varan kom­mit kun­den till­han­da.

Ångerrätt och retur

Som kund har du all­tid 14 dagars ång­er­rätt enligt Distans- och hem­för­sälj­nings­la­gen. Ångerfristen bör­jar löpa från den dag du mot­ta­git varan. En för­ut­sätt­ning är dock att varan är oan­vänd och oska­dad. Om varan inte är i oför­änd­rat skick kan vi kom­ma att göra ett pris­av­drag som mot­sva­rar varans vär­de­minsk­ning.

Mobilgallerian skall bekräf­ta att retu­ren är tillå­ten och att ång­er­fris­ten inte har pas­se­rats innan varor­na skic­kas till­ba­ka. Vi rekom­men­de­rar att retu­ren sker med Posten varu­brev eller Posten Företagspaket. Kunden står för retur­kost­nad enligt Postens por­to­ta­bell och har ansva­ret för varan till dess den har kom­mit oss till­han­da. Returer får inte skic­kas som post­för­skott.

Personuppgifter

I sam­band med din regi­stre­ring och/eller beställ­ning god­kän­ner du att vi lag­rar och använ­der dina upp­gif­ter i vår verk­sam­het för att full­föl­ja och till­han­da­hål­la den ser­vice som du kan för­vän­ta dig av oss. Enligt GDPR (per­son­upp­giftsla­gen) har du rätt att få den infor­ma­tion som vi har regi­stre­rat på dig. Om du anser den vara fel­ak­tig eller irre­le­vant kan du begä­ra rät­tel­se eller bort­tag­ning ur vårt kund­re­gis­ter. Kontakta gär­na vår kundser­vice så hjäl­per vi dig.

Informationen du läm­nar om dig själv används av Mobilgallerian och våra sam­ar­bets­part­ners för betal­ning och leve­rans. Vi garan­te­rar att inga upp­gif­ter om dig kom­mer att säl­jas eller föras vida­re till tred­je part. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att annul­le­ra beställ­ning­ar som inne­hål­ler fel­ak­ti­ga per­son­upp­gif­ter och/eller där kun­den har betal­nings­an­märk­ning­ar.

Reklamation

Om du har fått en defekt eller fel­ex­pe­di­e­rad vara ber vi dig att omgå­en­de kon­tak­ta vår kundser­vice. Beskriv felet så utför­ligt som möj­ligt. Om vi inte kan lösa pro­ble­met får du natur­ligt­vis rekla­me­ra pro­duk­ten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlig­het med de instruk­tio­ner du får av oss. Vid even­tu­ell tvist föl­jer vi Allmänna rekla­ma­tions­nämn­dens rekom­men­da­tio­ner.

Konsument har 3 års rekla­ma­tions­rätt vid köp av nya pro­duk­ter. Vid köp av begag­na­de pro­duk­ter gäl­ler ej rekla­ma­tions­rät­ten utan vi hän­vi­sar då till vår garan­ti.