Ni har rätt till ång­er­rätt inom 14 dagar från det att du har mot­ta­git varan. Vi behö­ver få varan i oska­dat skick, oan­vänd och i ori­ginal­för­pack­ning för att retu­ren ska god­kän­nas.

Alla ång­er­rätt skic­kas till föl­jan­de adress:
Mobilgallerian Sweden AB
Hornsgatan 87
117 26 Stockholm

Vi rekom­men­de­rar att skic­ka till­ba­ka varan som spår­bart paket för att und­vi­ka han­te­rings­fel på post­ter­mi­na­ler­na.

Kundtjänsten hör där­ef­ter av sig så fort vi han­te­rat ditt ären­de. Klarna åter­be­ta­lar er genom betal­sät­tet ni använ­de er utav vid beställ­ning. Skulle vi inte god­kän­na ång­er­rät­ten så har ni möj­lig­het att få varan till­ba­kaskic­kad till en frakt­kost­nad på 99:-. I övri­ga fall skro­tas varan.

Ni mås­te ska­pa ett garan­tiä­ren­de genom kon­takt­for­mu­lä­ret och bifo­ga era kon­takt­upp­gif­ter, beställ­nings­num­mer samt en kort fel­be­skriv­ning för att våra tek­ni­ker ska kun­na påbör­ja en fel­sök­ning. Om pro­ble­met inte går att åtgär­da på distans skic­kar vi ut en kost­nads­fri elektro­nisk frakt­se­del till er som ni använ­der för att skic­ka till­ba­ka pro­duk­ten till oss på repa­ra­tion eller bytes­rätt, bero­en­de på felets stor­lek.

Alla pro­duk­ter vi har ute på web­bu­ti­ken kan även hand­las direkt över disk i vår fysis­ka butik på Södermalm. Ni kan köpa pro­duk­ten genom web­bu­ti­ken och väl­ja den kost­nads­fria leve­rans­me­to­den “Hämta i butik” utan oro över att pro­duk­ten säljs till någon annan under tiden. I övrigt är ni all­tid väl­kom­na till buti­ken för att hand­la.

Telefonnummer: 08–12012010
(mån­dag till tors­dag 8:00–20:00, fre­dag 8:00–18:00, och lör­dag till sön­dag 10:00–17:00.)

Telefonnummer: 020–232221
(mån­dag till fre­dag 8:00–18:00.)

Kontaktformulär

ÅngerrättGarantiärendeFellevererad varaÖvrigt