Om Mobilgallerian

ÅngerrättGarantiärendeFellevererad varaÖvrigt


Mobilgallerian är ett före­tag som job­bar med att säl­ja begag­na­de mobi­ler och ser­vice utav mobil­te­le­fo­ner och surf­plat­tor. Vi har avtal med fler­tal aktö­rer om så kal­la­de “buy back”-optioner. Vi fabriks­re­no­ve­rar alla åter­läm­na­de tele­fo­ner och säl­jer dem sedan vida­re till den svens­ka andra­hands­mark­na­den. Vi job­bar för en håll­bar och mil­jö­vän­lig värld.

Ja, det är helt säkert. Vi använ­der oss av kryp­te­rad data på hem­si­dan samt betal­tjäns­ten Klarna, som behand­lar ca 450 000 trans­ak­tio­ner per dag och erbju­der 14 dagars fak­tu­ra. Med en leve­rans­tid på 1–3 arbets­da­gar har ni gott om tid att under­sö­ka tele­fo­nen inte betal­nings­ti­den löper ut.

Vi leve­re­rar till hela Sverige genom våra frakt­part­ners och erbju­der upp­hämt­ning direkt i butik för dem som bor i Stockholm. Kunder som befin­ner sig i Finland, Danmark, Nederländerna och Tyskland kan ock­så hand­la hos oss.

Vårt mål är all­tid att leve­re­ra din beställ­ning så fort som möj­ligt, och du bör få ditt paket 1–3 arbets­da­gar efter att du har lagt din beställ­ning.

Vänligen obser­ve­ra att vi även erbju­der Expressfrakt i varu­kor­gen som garan­te­rar ett utskick inom 24 tim­mar, skul­le ni vara i ett stort behov av en ny tele­fon.

Nej det går inte vi har igen fysik butik.

Vi skic­kar din tele­fon med pos­ten

Vi job­bar stän­digt för att bred­da vårt sor­ti­ment. Men finns inte en pro­dukt på webb­s­hop­pen så har vi den inte i dags­lä­get.

Vi sam­ar­be­tar med Klarna på web­ben och erbju­der genom dem kort­be­tal­ning, 30 dagars fak­tu­ra, swish och övri­ga betal­sätt som Klarna till­han­da­hål­ler genom sin por­tal.

Om våra produkter

Välj den tele­fon du vill köpa, och lägg den i din varu­korg. Gå sedan vida­re till kas­san och beta­la tryggt och säkert med betal­tjäns­ten Klarna.

Klicka här för att läsa mer

Vi gör en regis­ter­kon­troll mot ope­ra­tö­rer­nas inter­na­tio­nel­la IMEI-data­bas och vi har ett myc­ket tätt sam­ar­be­te med poli­sen för att söka efter, anmä­la och läm­na över stul­na tele­fo­ner.

De begag­na­de pro­duk­ter­na vi säl­jer är i bra skick och våra kun­der säger ofta att pro­duk­ter­na ser nya ut även om de har varit använ­da tidi­ga­re under något eller någ­ra år. Om det före­kom­mer kos­me­tis­ka fel utö­ver nor­malt sli­tage så anges det i pro­dukt­be­skriv­ning­en. Överdrivet slit­na tele­fo­ner sor­te­ras bort.

Beställda varor leve­re­ras nor­malt inom 1–3 arbets­da­gar med Postnord. I sam­band med att varan skic­kas från vårt lager får du en leve­rans­be­kräf­tel­se med sänd­nings­num­mer som du kan använ­da för att spå­ra var för­sän­del­sen befin­ner sig. Om embal­la­get är ska­dat skall det­ta med­de­las trans­por­tö­ren direkt. Ansvaret för varan över­går till köpa­ren när varan mot­ta­gits och kvit­te­rats. Om du upp­täc­ker att varan har bli­vit ska­dad i leve­ran­sen när du pac­kar upp den ska det­ta sna­rast möj­ligt med­de­las till oss på Mobilgallerian.

Tyvärr, i dags­lä­get är omsätt­ning­en av mobil­te­le­fo­ner så hög att vi inte hin­ner läg­ga upp var­je enskild pro­dukt med egen beskri­van­de text och egna bil­der. Vi för­sö­ker gra­de­ra tele­fo­nen så nära vi kan till den pris­klass den pas­sar in på för att under­lät­ta för er innan köpet. I värs­ta fall har vi öppet köp i 14 dagar som ni kan utnytt­ja skul­le ni få en begag­nad tele­fon i säm­re skick än vad ni öns­ka­de er.

Vi ger full sup­port och garan­ti på hård­va­ran. Om till exem­pel någon kom­po­nent i mobil­te­le­fo­nen går sön­der under garan­ti­pe­ri­o­den har du rätt att få den­na del repa­re­rad eller utbytt. Alternativt byts hela tele­fo­nen ut mot en lika­dan eller mot­sva­ran­de.