Sälj mobilen & datorn för återbrukOmedelbart prisförslag & leverans. Skicka in fraktfritt.Är ni osäk­ra över vil­ken tele­fon­mo­dell ni har? Leta rätt på modell­nam­net genom seri­e­num­ret här.

Sälj mobilen snabbt och enkelt till Mobilgallerian

Automatiserad process

Vårt system använ­der sig utav för­de­fi­ni­e­ra­de algo­rit­mer för att ge dig ett ome­del­bart pris­för­slag base­rat på din inskriv­na pro­duk­tin­for­ma­tion. Våra vär­de­ring­ar ger där­för ett enkelt, rätt­vist och direkt pris­för­slag utan dröjs­mål. Undvik vän­ta på manu­ell behand­ling, pru­tan­de och en lång­dra­gen pro­cess genom att säl­ja din begag­na­de mobil hos Mobilgallerian.

Fri spårbar frakt

Efter pris­för­sla­get   Får ni få en kost­nads­fri för betald, full spår­bar, frakt­se­del skic­kad till er. Väljer ni att skri­va ut frakt­se­deln på egen hand till­kom­mer ing­en övrig kost­nad; väl­jer ni att få frakt­se­deln hemskic­kad till­kom­mer en kost­nad på 19:-.

 

Önskar du som kund att skic­ka in din enhet för­säk­rad med rekom­men­de­rad post, kan du göra det­ta och då själv stå för den ful­la frakt­kost­na­den. Skicka då din enhet till: Mobilgallerian, Klippgatan 20, 11635 Stockholm.

 

Direkt utbetalning

Enheten jäm­förs och kon­trol­le­ras mot angiv­na pro­duk­tin­for­ma­tio­nen du läm­nat, slut budet får du via mail och utbe­tal­ning­en sker inom 3–5 arbets­da­gar efter att pro­duk­ten skic­kats in och. Har vi någ­ra ytter­li­ga­re frå­gor kon­tak­tar vi er ome­del­bart på mejl­a­dres­sen vid beställ­ning­en, i övri­ga fall slut­förs pro­ces­sen och utbe­tal­ning­en per auto­ma­tik.

Under denna månad har det återvunnits för

20500kr